Leveringsbetingelser

Våre leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser STRIHL Scandinavia AB

§ 1. Anvendelse
Endringer i og tillegg til disse vilkårene gjelder kun i den grad dette er skriftlig avtalt.

§ 2. Kostnader til frakt, emballasje
Levering skjer for kjøpers regning med mindre annet er avtalt. STRIHL forbeholder seg retten til å velge transportmetode.

§ 3. Transportrisiko
All transport skjer på kjøpers risiko så snart varene forlater STRIHL ABs lager. STRIHL AB er derfor ikke ansvarlig for skade på godset som oppstår under eller etter transport. STRIHL kan tegne egen transportforsikring, som belastes kjøper.

§ 4. Priser
For alle salg gjelder prisen på leveringsdagen, med mindre annet er avtalt på forhånd. STRIHL AB har rett til å justere tilbud, priser, rabatter, konstruksjon, mål og farge uten forvarsel.

§ 5. Betalingsbetingelser
• Betaling skal skje senest 30 dager etter fakturadato, med mindre annet er avtalt på forhånd.
• Forsinket betaling belastes med en rente på 8 %. Renter beregnes fra dagen etter forfall til betaling er gjennomført.
• Fakturadato regnes fra det tidspunkt varene sendes fra STRIHL ABs lager. Betalingsdatoen regnes fra fakturadato.

§ 6. Returer, leveringsklager
Følgende kriterier må være oppfylt for at STRIHL skal godkjenne en retur:
1. Produktet er en lagervare
2. Produktet er kommersielt aktivt.
3. Produktet returneres i ren og uskadet originalemballasje.
4. Produktet er uskadet.
Returer forårsaket av kjøper som faller under en fakturert verdi på SEK 3000 aksepteres ikke.
Kun returer der STRIHL AB hadde feil, for eksempel ved feil frakt eller produksjonsfeil, aksepteres uten ekstra kostnader for kjøper. For andre returer godkjent av STRIHL AB og utført innen 5 dager, krediteres kjøperen med fakturabeløpet med 20 % fradrag, men minimum SEK 750, samt frakt- og emballasjekostnader.

§ 7. Leveringstid
Leveringstiden skal anses forlenget med en tid tilsvarende forsinkelsen når:
• I løpet av leveringsperioden har tilstrekkelig teknisk informasjon fra kjøper ikke kommet frem til STRIHL AB i tide.
• Kjøper, nektet å motta eller var ute av stand til å motta varene til det opprinnelig avtalte tidspunktet eller ikke iverksatte tilstrekkelige tiltak for å sette STRIHL AB i stand til å oppfylle sine forpliktelser.

§ 8. Ansvar for feil
STRIHL AB forplikter seg, i samsvar med punktene 9–11 nedenfor, til å utbedre feil som kan henføres til defekt design, materialer eller produksjon som er påvist under normale driftsforhold og med korrekt bruk innen ett år fra leveringsdato. STRIHL ABs ansvar er begrenset til følgende. Derfor er STRIHL AB ikke ansvarlig for feil som skyldes normal slitasje, forringelse, forsømt vedlikehold eller annen feilbehandling, feil montering eller reparasjon.

Seksjon 9.
STRIHL AB er kun ansvarlig for feil dersom dette er rapportert til STRIHL AB og STRIHL AB har vært i stand til å inspisere varene, før det er iverksatt tiltak for disse.

§ 10.
STRIHL AB leverer/bytter produkt imot produkt hvor feil oppsto. Leverings- og erstatningskostnader må betales av kjøper med mindre annet er avtalt.

§ 11.
Med mindre annet er avtalt, skal kjøper bære kostnad og risiko ved transport av defekte deler, mens STRIHL AB bærer kostnad og risiko ved transport av ev. materialer eller erstatningsprodukter levert til kjøper.

§ 12.
Når STRIHL AB har mottatt melding om feil fra kjøper i henhold til pkt. 9, skal STRIHL AB omgående utbedre feilen for egen regning, med begrensningene i pkt. 9–11. Dersom det ifølge STRIHL AB ikke er hensiktsmessig å fikse feilen på stedet, er det kjøpers ansvar å returnere det defekte produktet for reparasjon eller utskifting. STRIHL AB har oppfylt sine forpliktelser og forpliktelser ved å overlate til kjøper reparert eller erstattet produkt eller ansvarlig for kostnadene ved montering av en montør oppnevnt av STRIHL AB dersom dette anses rimelig av STRIHL AB.

§ 13. Tilbaketakelse
STRIHL AB forbeholder seg retten til å ta tilbake varer som ikke er fullt betalt. Inntil eiendomsretten har gått over til kjøperen, forplikter denne seg til å ta godt vare på, ikke utlevere, selge eller pantsette godset. Heller ikke uten STRIHL ABs skriftlige godkjenning utføre endringer eller montering av varene.

§ 14. Voldgift, tvister
Tvister som oppstår i forbindelse med kjøpet kan ikke være gjenstand for domstolsprøving, men må avgjøres av voldgiftsdommere i henhold til svensk lov og bedømmes i henhold til svensk lov. STRIHL AB har rett til å bestemme hvor voldgiften skal finne sted