Leveransvillkor

Våra Leveransvillkor

Försäljnings- och leveransvillkor STRIHL Scandinavia AB

§ 1. Tillämplighet
Ändringar i och tillägg i dessa villkor gäller endast i den utsträckning detta avtalats skriftligen.

§ 2. Kostnader för frakt, emballage
Leverans sker på köparens bekostnad om ej annat avtalats. STRIHL äger rätt att välja transportsätt.

§ 3. Transportrisk
All transport sker på köparen risk så fort godset lämnat STRIHL AB:s lager. STRIHL AB står således inte för skador på godset som uppkommer vid under eller efter transport. STRIHL kan teckna separat transportförsäkring vilket debiteras köparen.

§ 4. Priser
Vid all försäljning gäller leveransdagens pris, där ej annat i förväg avtalats. STRIHL AB äger rätten att justera anbud, priser, rabatter, konstruktion, mått och färg utan föregående avisering.

§ 5. Betalningsvillkor
• Betalning skall ske senast 30 dagar efter fakturadatum om ej annat i förväg avtalats.
• Dröjsmålsränta utgår med räntesats på 8%. Ränteberäkning sker från dagen efter förfallodatum till dess att betalningen är fullgjord.
• Fakturadatum räknas från det att godset skickas från STRIHL AB:s lager. Betalningsdatum räknas från fakturadatum.

§ 6. Returer, leveransreklamationer
Följande kriterier måste uppfyllas för att STRIHL skall godkänna en retur:
1. Produkten är en lagervara
2. Produkten är kommersiellt aktiv.
3. Produkten returneras i ren och oskadad originalförpackning.
4. Produkten är oskadd.
Returer orsakade av köparen som understiger ett fakturerat värde på 3000 SEK godkännes ej.
Endast returer där STRIHL AB varit vållande t.ex genom felexpedition eller fabrikationsfel godkännes utan extra kostnader för köparen. För övriga av STRIHL AB godkända och inom 5 dagar verkställda returer, krediteras köparen fakturabeloppet med 20% avdrag, dock minimum 750 SEK, samt frakt och emballagekostnader.

§ 7. Leveranstid
Leveranstiden skall anses förlängd med en mot dröjsmålet svarande tid då:
• Under leveranstiden tillräckliga tekniska uppgifter från köparen ej kommit STRIHL AB tillhanda i rätt tid.
• Köparen, vägrat mottaga eller ej kunnat mottaga godset på ursprungligen avtalad tid eller ej vidtagit tillräckliga åtgärder för att STRIHL AB skall kunna fullgöra sina åtaganden.

§ 8. Ansvar för fel
STRIHL AB förbinder sig att enligt punkterna 9–11 nedan avhjälpa fel som är hänförda till bristfällig konstruktion, material eller tillverkning som visat sig under normala driftförhållanden och vid korrekt användning inom ett år från leveransdagen. STRIHL AB:s ansvar är begränsat till nedan. Därför ansvarar STRIHL AB ej för fel beroende på normal förslitning, försämring, försummat underhåll eller annan misskötsel, felaktig montering eller reparation.

§ 9. 
STRIHL AB ansvarar för fel endast om detta reklamerats till STRIHL AB och STRIHL AB kunnat besiktiga varan, innan någon åtgärd företagits för denna.

§ 10.
STRIHL AB levererar/byter produkt mot produkt där fel uppkommit. Leverans och utbyteskostnader skall bäras av köparen om ej annat avtalats.

§ 11.
Om ej annat avtalats skall köparen bära kostnaden och risken för transporten av felaktiga delar, medan STRIHL AB skall bära kostnaden, risken för transport av ev. material eller utbytesprodukter levererat till köparen.

§ 12.
Då STRIHL AB mottagit meddelande om fel från köparen enligt punkt 9, skall STRIHL AB på egen bekostnad skyndsamt avhjälpa felet, med de begränsningarna i punkterna 9–11. Om det enligt STRIHL AB ej är lämpligt att åtgärda felet på plats åligger det köparen att återsända den felaktiga produkten för reparation eller utbyte. STRIHL AB har fullgjort sitt ansvar och förpliktelser genom att avlämna till köparen reparerad eller utbytt produkt eller svara för kostnaderna för montering av montör som STRIHL AB utsett om detta anses rimligt av STRIHL AB.

§ 13. Återtagande
STRIHL AB förbehåller sig rätten att ta tillbaka gods som till fullo ej betalats. Till dess att äganderätten övergått till köparen förbinder sig denna att väl ta hand om, ej överlåta, sälja eller pantsätta godset. Ej heller utan STRIHL AB:s skriftliga godkännande utföra ändringar eller montage av varorna.

§ 14. Skiljedom, Tvister
Tvister uppkomna av köpet får ej dragas under domstolsprövning utan skall avgöras genom skiljemän enligt svensk lag och där bedömas enligt svensk rätt. STRIHL AB har rätt att bestämma var skiljeförfarandet skall äga rum