Policy

Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 säkerställer att verksamheten arbetar effektivt och strukturerat samt kontinuerlig förbättrar rutiner och processer. Standarden ISO 14001 hjälper organisationen att regelbundet se över verksamhetens miljöpåverkan såväl internt som i kundprojekt. Många kunder kräver att leverantören är certifierad och det faktum att vi nu är certifierade innebär en extra trygghet för alla våra kunder och samarbetspartners.

ISO 9001

Kvalitetspolicy

STRIHL Scandinavia AB skall vara marknadsledande och det bästa valet när det gäller utveckling och produktion av belysningsmateriel och tillhörande produkter med höga krav på kvalitet och lång livslängd. Vi ska vara kända för att med vårt kunnande, våra tekniska förutsättningar och breda produktutbud löser kundernas utmaningar och behov med hög leveranssäkerhet.

Detta gör vi genom att;

 • Alltid sträva efter att uppfylla och helst överträffa våra kunders samt övriga intressenters krav, önskemål och förväntningar samt företagets kvalitetsmål.
 • Ha kompetenta medarbetare och strukturerade rutiner som möjliggör leveranser med rätt kvalitet och på rätt tid.
 • Med transparens och löpande information om företagets utveckling skapa förutsättningar för engagemang och delaktighet hos alla medarbetare.
 • Arbeta för att på bästa sätt åtgärda och ständigt förebygga fel och mänskliga misstag.
 • Arbeta med att ständigt utveckla, förbättra och effektivisera processer och produktion för att bibehålla vår låga felfrekvens.
 • Producera fler produkter i Sverige.

Genom att vara certifierade enl ISO 9001 och arbeta enl ovan ska våra kunder känna sig trygga i att vi alltid gör allt vi kan för att utveckla, producera och leverera produkter med förväntad kvalitet i utlovad tid.

ISO 14001

Miljöpolicy

STRIHL Scandinavia AB skall vara marknadsledande och det bästa valet när det gäller utveckling och produktion av belysningsmateriel och tillhörande produkter med höga krav på kvalitet och lång livslängd. Vi ska vara kända för att med vårt kunnande, tekniska förutsättningar och breda produktutbud lösa kundernas utmaningar och behov med hög leveranssäkerhet.

Detta gör vi genom att;

 • Följa gällande miljölagstiftning, andra bindande krav och företagets miljömål. Detta görs med hjälp av Rambolls lagbevakning.
 • Verka för en ökad medvetenhet gällande miljöfrågor hos våra medarbetare, leverantörer och andra intressenter.
 • Effektivisera och hushålla med resurser som råmaterial och andra insatsvaror
 • Beakta livscykelperspektivet vid inköp, konstruktion, avfallshantering, investeringar och bedömning av miljöaspekter.
 • Tillämpa försiktighet där risk för förorening finns

Genom att vara certifierade enl. ISO 14001 och arbeta enl. ovan, skyddar vi miljön och bidrar till en positiv miljöutveckling och våra kunder kan känna att de väljer en samarbetspartner som värnar om vår gemensamma miljö.