Väg- och gatubelysning

» GENOMFARTER OCH INFARTER
» GÅNGBANOR
» GÅNG-, CYKEL OCH MOPEDVÄGAR
» HUVUDGATOR
» LOKALGATOR
» UPPSAMLINGSGATOR
» VÄGAR UTANFÖR TÄTORT

OPTIMALT TRAFIKFLÖDE OCH HÖG TRAFIKSÄKERHET

Väg- och gatubelysning kan spela en avgörande roll för bilister, cyklister och fotgängares uppmärksamhet, beteende och förmåga. Många trafikolyckor sker varje år under förhållanden som troligen hade kunnat motverkas med god och välplanerad belysning. I krävande trafiksituationer där trafiktätheten kan vara hög eller sikten begränsad är det extra viktigt med rätt mängd ljus på rätt plats och en naturtrogen färgåtergivning.

BELYSNING FÖR VÄGAR OCH GATOR TAR HÄNSYN TILL:

» UTSATTA MILJÖER – Armaturernas fysiska utformning är av yttersta vikt eftersom armaturer i utomhusmiljö utsätts för enorm yttre påverkan och risk för vandalism. Högkvalitativa gatuarmaturer bör ha en hög täthetsklass (IP) och vandalklass (IK). Armaturhuset bör ha effektiv värmebortledning med rejäla kylflänsar samt vara tillverkat av korrosionsbeständigt material med ugnshärdad pulverlack.

» VÄGPROFILENS UTFORMNING – Varje väg eller gata är unik och det är viktigt att utgå från några grundläggande parametrar – vägbredd, stolphöjd, stolpavstånd och stolpens placering i förhållande till väg. För att säkerställa bästa möjliga slutresultat för varje belysningsanläggning skräddarsyr vi belysningen efter dessa förutsättningar. Med detta som utgångspunkt är det möjligt att bedöma armaturernas optimala effekt, optik och armaturvinkel.

» BELYSNINGSKLASS
– Mängd och typ av trafik tas med i beräkningarna för att avgöra vilket behov en väg eller gata har av belysning. Högre belysningsklasser ställer högre krav på belysningen. Kommuner och städer definierar en belysningsklass för gatan som talar om hur mycket belysning som behövs och vilken jämnhet som krävs.

» BRA DRIFTSEKONOMI – En investering i belysning för vägar och gator är en stor del i den offentliga budgeten och en bra totalkalkyl med lägsta möjliga driftskostnader lägger grunden för en attraktiv driftsekonomi av hela anläggningen.

» FRAMTIDSSÄKER TEKNIK – I belysningsbranschen går utvecklingen i rasande fart och armaturerna blir hela tiden smartare. Idag utrustas gatuarmaturer allt oftare med sensorer och styrning. Smartare gatuarmaturer bidrar inte bara till energieffektiviteten utan även till möjligheten att kommunicera med olika styrsystem.

Energieffektivtet och styrning för en lönsam investering

I en gatubelysningsanläggning uppnås energibesparingar redan vid bytet från traditionella ljuskällor till LED-teknik. Minskade kostnader för energiåtgång och underhållsarbeten resulterar i besparingar som säkerställer snabb avkastning på en investering i modern gatubelysning. Stolpavstånden kan i många fall ökas eftersom våra optiska linser fördelar ljuset med sådan precision, alltså krävs färre armaturer på samma vägsträcka. Vi erbjuder som standard en förprogrammerad nattdimringsprofil men har även möjlighet att programmera varje enskild armatur enligt önskemål. Det finns givetvis möjlighet att utrusta armaturerna med sensorer för ljus eller rörelse för maximal kontroll på energikostnaderna.

Hög kvalitet och optimal ljuskomfort i alla lägen

Med nära 20 års erfarenhet av gatubelysning har vi utvecklat anpassade gatuarmaturer med kraftig konstruktion och avancerade optiska linser för att kunna erbjuda de mest attraktiva lösningarna på marknaden. En optimerad ljusbild gynnar inte bara trafikanter utan även närliggande bostäder samt natur kring belysta vägar. Rätt armatur med rätt optik placerar ljuset där det behövs utan obehagsbländning och bidrar till minimerade ljusföroreningar.

Vi skräddarsyr anläggningen

Det är många parametrar som spelar in vid planering av en vägbelysningsanläggning. Utöver vägprofilens grundläggande delar så som belysningsklass, vägbredd, stolphöjd, stolpavstånd och stolpens placering i förhållande till väg är det även viktigt att ta hänsyn till eventuell bibehållningsfaktor, antal körbanor samt vägbeläggningens reflexionsegenskaper. Våra skickliga konsulenter hjälper till med ljusberäkningar helt kostnadsfritt.

Relaterade produkter

Hercules S

Gatuarmaturer

Waypoint

Gatuarmaturer

Mini mistral

Gatuarmaturer

Orion 1

Gatuarmaturer

Relaterade projekt

LED-konvertering i Varberg

Väg- och gatubelysning

Skepplandavägen

Väg- och gatubelysning

Forsvägen

Väg- och gatubelysning